Cennik


Książki, czasopisma
Nie ma dwóch takich samych książek… Aby jak na­jlepiej sprostać oczeki­waniom naszych Klientów, do każdego zlecenia przygoto­wujemy indywi­dualną wycenę. Koszt wykonania składu zależy przede wszystkim od skompli­kowania tekstu tj. od ilości ilustracji, wzorów, sche­matów, wzorów, przy­pisów itp. Poniżej przedsta­wiamy orienta­cyjne ceny poszcze­gólnych rodza­jów składu w przeli­czeniu na arkusz wydaw­niczy. Dla klientów zainte­reso­wanych dłuższą współ­pracą przygoto­waliśmy atrak­cyjne rabaty.
Typ składuCena
Skład prostytekst nie zawierający grafiki, tabel, wzorów, przypisów; jednokolumnowy30
Skład o umiarkowanej trudnościtekst zawierający niewielką ilość grafiki, tabel, wzorów, przypisów50
Skład trudnytekst zawierający znaczną ilość grafiki, tabel, wzorów, przypisów90
Skład tekstów matematycznych i technicznychtekst, w którym przeważają wzory, tabele lub grafika130
Skład czasopism Ijedno- lub wielołamowy, wg ustalonego layoutu, elementy graficzne dostarczone przez zamawiającego110
Skład czasopism IIjedno- lub wielołamowy, wg własnego projektu, elementy graficzne dobrane i zakupione przez wykonawcę200
KorektaCena
Korekta tekstu40
Korekta tekstu, elementów graficznych, wzorów70

Podane ceny są cenami za skład jednego arkusza wydawniczego.

Ceny netto, należy doliczyć 23% VAT