Oferta


Oferujemy komplek­sowe usługi z zakresu grafiki kompu­terowej i przygoto­wania mate­riałów do druku. Z przyjem­nością przygo­tujemy dla Pańs­twa każdą książkę, czaso­pismo czy ulotkę. Dopilnu­jemy, by efekt koń­cowy zgodny był z Pań­stwa ocze­kiwa­niami.

Jak przebiega współpraca?

Z myślą o naszych klien­tach opraco­waliśmy sprawny system współ­pracy oparty głównie o mailo­wą wymianę infor­macji. Pozwala on zminima­lizować ryzyko nieporozu­mień i oszczędzić czas. Rozpo­czynając współ­pracę przesy­łamy do Państwa formu­larz, poma­gający ustalić podsta­wowe kwestie dotyczące składu. Każda składana przez nas publikacja otrzy­muje indywi­dualny numer, którym posłu­gujemy się podczas korespon­denci. Wpisu­jąc ten numer w wyszuki­warce na naszej stronie, otrzy­mają Państwo krótką infor­mację na temat statusu zlecenia, co pozwali śledzić postępy w pracy nad książką, bez konie­czności pisania maili lub telefo­nowania.

Druk

Dobrze przygoto­wany projekt to dopiero połowa sukcesu. Aby zyskał życie należy go jeszcze popra­wnie wydru­kować i oprawić. Oferu­jemy Państwu pomoc w wyborze dobrej drukarni i rodzaju druku oraz negocjacji atrakcyj­nych rabatów. Skontaktuj się z nami