Personalizacja / Automatyzacja


Automatyzacja
Automa­tyzacja to potężne narzę­dzie pozwa­lające m.in. na przygoto­wywanie cykliczne wyda­wanych kata­logów produ­któw, cenni­ków, ofert , gazetek promo­cyjnych oraz innych druków o powtarzalnej budowie bez potrzeby two­rzenia ich każdo­razowo od podstaw. Opiera się ono na opraco­waniu przez nas skryptu generu­jącego pliki do druku z zachowa­niem ustalonego layoutu. Wygenero­wany w ten sposób plik może zawie­rać zmienne w postaci tekstu (np. nazw produktów, cen), zdjęć, grafik, ramek, tabel, kodów kresko­wych, nume­racji itp. Raz przygoto­wany projekt można zatem bez problemu aktua­lizować. Znacznie zmniejsza to koszty i skraca czas reali­zacji zlecenia.

Personalizacja

Jednym z ciekawych zasto­sowań automa­tyzacji jest persona­lizacja - rozwią­zanie szeroko wykorzy­stywane we współcze­snym marketingu. Perso­nalizacja pozwala indywidu­alizować ofertę w zależ­ności od adresata. Szybko i sprawnie przygo­tujemy dla Państwa imienne zapro­szenia, certyfi­katy i listy, posiada­jące niepowta­rzalne kody kreskowe/numery bony i bilety oraz inne druki, które wyma­gają indywi­dualizacji danych.