Projekty graficzne


Wiemy dosko­nale, że reklama, zwłaszcza dobrze przemy­ślana i zrealizowana, jest dźwignią handlu. Dlatego oferujemy Państwu przygoto­wanie wszel­kiego rodzaju mate­riałów promo­cyjno-rekla­mowych, takich jak:
  • CI dla firmy
  • ulotki, wizy­tówki, plakaty, foldery
  • katalogi, raporty, prezen­tacje
  • reklamy prasowe
  • kalen­darze, notatniki.
Do naszej pracy podcho­dzimy z pasją i dużą dozą kreatyw­ności, aby każdy wyko­nany przez nas projekt był niepow­tarzalny i idealnie oddawał charak­ter Państwa firmy.