Skład książek


Co składamy
Zajmu­jemy się projekto­wanie i skła­dem wszel­kiego typu publi­kacji przezna­czonych do druku lub rozpow­szechnia­nia w postaci elektro­nicznej. W swoim dorobku mamy m. in.:
 • książki nauko­we i popu­larno-nauko­we
 • podrę­czniki szkolne i uniwersy­teckie
 • słowniki
 • litera­turę piękną (książki beletry­styczne, tomiki poezji)
 • albumy
 • litera­turę dzie­cięcą
 • książki obcojęzy­czne (także składane cyrylicą)
 • gazety i czaso­pisma
e-book - Drugie życie książek W dobie postę­pującej cyfry­zacji i infor­maty­zacji postano­wiliśmy wyjść naprze­ciw oczekiwa­niom naszych klien­tów. Oferu­jemy Państwu przygoto­wanie cieka­wych podrę­czników, książek dla dzieci, albumów, książek popu­larno-nauko­wych, słowni­ków itp. zawiera­jących interak­tywne ele­menty w postaci filmów, ani­macji i nagrań. Chętnie przygotu­jemy także dla Państwa prace, które obok formy druko­wanej, mają również zostać opubli­kowane w postaci elektro­nicznej.

Jak składamy?

Oddaj książkę w dobre ręce Oto kilka zasad, którymi kieru­jemy się podczas pracy:
 • jakość to podstawa – dbamy, by nasze książki były perfek­cyjne zarówno pod wzglę­dem typogra­ficznym, jak i techni­cznym
 • zgodnie z zasa­dami nie znaczy sztam­powo – do każdego zadania podcho­dzimy z dużą dozą kreatyw­ności, aby nadać książce indywi­dualny wyraz
 • trudne książki to wyzw­anie, a nie problem – nawet najwię­ksza ilość tabel, przypisów, wzorów, rycin i sche­matów nie jest w stanie nas przestra­szyć
 • każda książka może być piękna – dokła­damy starań, aby książki dostar­czały wrażeń estety­cznych, nie tracąc przy tym na funkcjonalności
 • czas ma znaczenie – wiemy, że dobrze wyko­nana praca, to ta wyko­nana na czas

Zajmiemy się Twoją książką kompleksowo

W ramach przygoto­wania publi­kacji oferu­jemy:
 • opraco­wanie układu publi­kacji
 • skład i łamanie tekstu wraz z umieszcz­eniem ilu­stracji, rycin, schema­tów itp.
 • reda­kcję języ­kową (spraw­dzenie stylis­tyki, grama­tyki, logicz­ności i komu­nika­tywnośi wywo­du oraz ujedno­licenie przypi­sów i biblio­grafii zgo­dnie z obowią­zujący­mi zasa­dami i nor­mami)
 • nanosze­nie korekty tekstu
 • nanoszenie korekty merytory­cznej i techni­cznej sche­matów, wykre­sów, rycin itp.
 • projekt okładki i stron tytuło­wych
 • przygoto­wanie do druku i publi­kacji w inter­necie