O nas


zespół dobrze złożony
Nasz zespół tworzy grupa specja­listów z wielo­letnim doświad­czeniem w dziedzinie grafiki kompu­terowej, DTP, redakcji tekstów oraz poligrafii. Towarzy­szyliśmy niejednej książce w drodze od ekranu kompu­tera do półek księgarni i wiemy, jakich niebezpie­czeństw należy się na tej drodze wystrze­gać. Solidny warsztat, rzetelna praca i pasja pozwa­lają nam z sukce­sem reali­zować kolejne projekty. Współ­pracowa­liśmy z wieloma renomo­wanymi wydaw­nictwami i przed­siębior­stwami nadając formę zarówno tekstom naukowym, jak i litera­turze pięknej. Podczas pracy korzystamy z profesjo­nalnego oprogra­mowania firmy Adobe, pozwa­lającego na maksy­malne wykorzy­stanie czasu oraz two­rzenia ciekawych, oryginalnych projektów.